KONTAKT:
43-300 Bielsko-Biała, 
ul. Michałowicza 46/1, 
tel. kom. 0-668165215, 
e-mail: sekretariat@bssu.edu.pl
Studia Magisterskie on-line

Prowadzimy rekrutację i obsługę organizacyjną studiów magisterskich

Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi

Rozpoczęcie zajęć nowych grup w październiku i w marcu


 
NOWOŚĆ:
MOŻLIWY KRÓTSZY
CZAS TRWANIA STUDIÓW II STOPNIA

 
tylko 3 semestry    czesne 400 zł miesięcznie

jednolite studia magisterskie od 350 zł


Oferta studiów niestacjonarnych jest korzystna dla studentów mieszkających
na terenie całego kraju
oraz za granicą

 którzy maksymalnie 8 dni zjazdowych w semestrze - trzy weekendowe zjazdy dydaktyczne + zjazd zaliczeniowy mogą spędzić w Łodzi na Uczelni (sobota i niedziela),


studia real
izowane są z wykorzystaniem platformy e-learningowej moodle
i skierowane są do tych, którzy w znacznym stopniu
sami chcą ustalać czas i miejsce uczenia się PEDAGOGIKA NAUCZYCIELSKA

magisterskie uzupełniające
w systemie 4 semestrów
 
Specjalność studiów

 
    
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwoju
     Resocjalizacja i socjoterapia*
     Trening rozwoju jednostki i grupy
     Gerontologia społeczna i oświatowa
     Doradztwo edukacyjno-zawodowe z elementami coachingu*
     Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia
     Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną*

*tylko dla posiadających licencjat w specjalności nauczycielskiej

      

PEDAGOGIKA

magisterskie uzupełniające 
W SYSTEMIE 3 SEMESTRÓW


Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnych


PEDAGOGIKA

jednolite ma
gisterskie
pięcioletnie
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

     Pedagogika specjalna, w specjalnościach:
            - resocjalizacja i socjoterapia
            - terapia pedagogiczna
i wspomaganie rozwoju
            - edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

  
E-learning plus tylko 8 dni zjazdowych weekendowych w semestrze


ZASADY REKRUTACJI NA STUDIA MAGISTERSKIE:

- Zapisy bez egzaminów wstępnych - decyduje kolejność zgłoszeń

- Nauka rozpoczyna się od października  lub marca

- Prosimy aby wypelnić internetowy formularz REJESTRACJI NA STUDIA ON-LINE:

Szybki zapis na studia - kliknij i wyślij (odeślemy mailem druki zgłoszenia i umowy):

REJESTRACJA NA STUDIA MAGISTERSKIE ON-LINE

Jeżeli nasz mail nie dotrze do głównej skrzynki odbiorczej, prosimy sprawdzić katalog SPAM

Wypełnienie formularza rejestracji oznacza zgodę na politykę prywatnosci zgodnej z zasadami RODO


Na podstawie tego zgłoszenia dokonujemy wstępnej rejestracji na liście studentów


Przesyłamy również mailem komplet dokumentów rekrutacyjnych, proszę komplet wypełnionych
i podpisanych dokumentów przesłać pocztą na adres uczelni:

   Biuro rekrutacyjne Uczelni Nauk Społecznych
   ul. Kamińskiego 21
   90-229 Łódź

Należy też wysłać komplet wymaganych dokumentów:

  • kserokopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia (oryginał/odpis dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia - do wglądu podczas pierwszego przyjazdu do Łodzi)
  • kserokopię suplementu do dyplomu (w przypadku dyplomów wydanych po 01.01.2005) - (oryginał/odpis suplementu do dyplomu - do wglądu) 
  • kserokopię świadectwa dojrzałości (oryginał/odpis świadectwa dojrzałości – do wglądu)
  • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu)
  • 2 fotografie o wymiarze 45x35 mm (zgodnie z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodu osobistego)
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodna z RODO)
  • 4 koperty ze znaczkami (wg aktualnych cen poczty) - z adresem zwrotnym kandydata
  • potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na rachunek bankowy uczelni
 
Po sprawdzeniu dokumentów uczelnia skontaktuje się kandydatem i prześle wszystkie informacje

konieczne by móc w pełni skorzystać z możliwości studiowania w UNS
Po sprawdzeniu dokumentów uczelnia skontaktuje się kandydatem i prześle wszystkie informacje